vaf1
Verkehrsfahrzeug (VAF) 2004
Renault Master  3.3 t
Anschaffungskosten ohne Subvention AVA Fr. 35`000.--
vfz 4 
vfz 1
vfz 6vfz 7
vfz 2vfz 3vfz 5